Informator

 

 

Termin i warunki przeprowadzenia badania przydatności do nauki w PSM I st. w Głubczycach na rok szkolny 2022/2023

1. PSM w Głubczycach ogłasza nabór do klasy pierwszej na rok szkolny 2022/2023. Szkoła prowadzi naukę gry na następujących instrumentach:
fortepian, akordeon, puzon, skrzypce, gitara, trąbka, flet, klarnet, saksofon, perkusja.

2. W zależności od wieku kandydata proponujemy naukę:
w cyklu 6 letnim – dla kandydata, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 7 lat (ewentualnie 6 lat w przypadku gdy kandydat korzystał z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną lub niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną)
oraz nie więcej niż 10 lat,
– w cyklu 4 letnim (dla kandydata, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat)
Warunkiem przyjęcia do szkoły muzycznej jest otrzymanie pozytywnego wyniku z badania przydatności do nauki w szkole muzycznej oraz posiadanie przez szkołę wolnego miejsca do nauki na danym instrumencie.

3. Podczas badania przydatności kandydata ocenie podlega:
– umiejętność zaśpiewania piosenki (dowolnie przygotowanej przez kandydata),
– słuch muzyczny, – poczucie rytmu,
– poczucie harmonii, – warunki manualne i predyspozycje do gry na danym instrumencie.

4. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do PSM w Głubczycach składają w terminie do 20 maja 2022 roku na adres administracja@psm.glubczyce.info skan lub wyraźne zdjęcie wypełnionego wniosku z podpisaną klauzulą RODO. Oryginał wniosku należy dostarczyć do sekretariatu szkoły najpóźniej w dniu badania uzdolnień.
Wniosek zawiera:
– kwestionariusz osobowy kandydata i rodziców/prawnych opiekunów;
– oświadczenie o kryteriach uwzględnianych w przypadku uzyskania równorzędnych wyników podczas badania przydatności wraz z wymaganymi dokumentami*);
– oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji;
Do wniosku należy dołączyć:
– opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki szkolnej lub zaświadczenie o korzystaniu z wychowania przedszkolnego – dotyczy tylko kandydatów w wieku 6 lat;
– zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki w szkole muzycznej, wydane przez lekarza podstawowej opieki medycznej.

5. Wniosek można pobrać ze strony internetowej www.psm.glubczyce.info w zakładce:
Rekrutacja/wniosek

6. Termin badania przydatności kandydata ustala się w dniach od 23 maja do 24 czerwca 2022 r. Dokładny dzień i godzina przeprowadzenia badania zostaną ustalone z rodzicem/prawnym opiekunem kandydata telefonicznie.


Państwowa Szkoła Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Głubczycach; ul. Warszawska 18, 48-100 Głubczyce
Tel/fax +48 77 485 23 03; www.psm.glubczyce.info; sekretariat@psm.glubczyce.info

Skip to content